Zasady Rekrutacji

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

rok szkolny 2017/2018

(Regulamin rekrutacji w wersji pdf dostępny jest w zakładce Prawo Szkolne)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 r. poz. 586),
  • Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018).1. Rekrutację Kandydatów do oddziałów klasy pierwszej liceum w roku szkolnym 2017/2018 prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły z wykorzystaniem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji.

2. Kandydaci do XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego mogą składać dokumenty do oddziałów o następujących kierunkach:

matematyczno – informatyczny (przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, fizyka)

biologiczno – chemiczny (przedmioty rozszerzone: biologia, chemia)

przyrodniczy z rozszerzoną matematyką (przedmioty rozszerzone: matematyka, biologia, chemia)

dwujęzyczny z językiem angielskim (przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

humanistyczny (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie); patronat Wydziału Administracji i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

matematyczno-geograficzny (przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski)

3. Kandydaci do Liceum składają wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.

4. Wniosek o przyjęcie do szkoły może być złożony do nie więcej niż ośmiu wybranych publicznych szkół. We wniosku określa się kolejność wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych, zgodnie z art.20za.1 i art.20za.2 ustawy o systemie oświaty.

5. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w LO im. S. Żeromskiego składają również wypełniony formularz (zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zeromski.waw.pl) w punkcie rekrutacyjnym w LO im. S. Żeromskiego.

6. Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji itp. przynoszą na sprawdzian kompetencji językowych kopię (poświadczoną w gimnazjum lub w poradni) zaświadczenia wystawionego przez poradnię.

7. Pierwszym językiem obcym (kontynuacja nauki z gimnazjum) jest w każdym z oddziałów język angielski. Jako drugi język obcy kandydat wskazuje jeden spośród następujących: niemiecki, włoski, francuski, hiszpański.


KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ


8. W rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego – można uzyskać 200 pkt. (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, odnotowane na świadectwie). W tym:

100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

-języka polskiego,
    -historii i wiedzy o społeczeństwie,
    -matematyki,
    -przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
    -języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.


Wynik procentowy z zakresu przeliczany jest na punkty po przyjęciu współczynnika 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70x0,2=14).


100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

a) w tym w zależności od wybranego oddziału punktowane są następujące przedmioty:


- matematyczno – informatyczny (przedmioty: język polski, matematyka, fizyka, j. obcy nowożytny - z wyższą oceną)


- biologiczno – chemiczny (przedmioty: język polski, matematyka, biologia, chemia)


- przyrodniczy z rozszerzoną matematyką (przedmioty: język polski, matematyka, biologia, chemia)


- dwujęzyczny z językiem angielskim (przedmioty: język polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny - z wyższą oceną), )


- humanistyczny (przedmioty: język polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny - z wyższą oceną)


- matematyczno-geograficzny (przedmioty: język polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny - z wyższą oceną)


Sposób przeliczania na punkty ocen z przedmiotów obowiązkowych wymienionych na świadectwie:
18 pkt. – stopień celujący
17 pkt. – stopień bardzo dobry
14 pkt. – stopień dobry
8 pkt. – stopień dostateczny
2 pkt. – stopień dopuszczający

b) punkty za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, czyli za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w wymienionych powyżej zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

9. W procedurze rekrutacyjnej do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim dodatkowo brany będzie pod uwagę wynik sprawdzianu kompetencji językowych. Zostanie on przemnożony przez 0,27.

Maksymalny wynik test pisemny to 25,65 punktów rekrutacyjnych (95 pkt testowych)

Minimalny wynik egzaminu to 10,26 punktów rekrutacyjnych (38 pkt.)

Wynik niższy niż 10,26 punktów rekrutacyjnych (38 pkt.) nie kwalifikuje do dalszego postępowania rekrutacyjnego do oddziału dwujęzycznego.

10.Termin części pisemnej sprawdzianu kompetencji językowych – 26 maja 2017 o godz. 15.00.

Do szkół dwujęzycznych obowiązuje wspólny sprawdzian uznawany przez wszystkie komisje rekrutacyjne. Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych w szkole, w której znajduje się pierwszy preferowany przez nich oddział dwujęzyczny.


Wynik pisemnego sprawdzianu kompetencji językowych zostanie ogłoszony
29 maja do godz. 16.00


Sprawdzian ustny rozpocznie się od 31 maja i dotyczy kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 7,36 punktów rekrutacyjnych (32 punkty testowe) z części pisemnej.

O miejscu kandydata na liście do tego oddziału decyduje: suma punktów uzyskanych ze sprawdzianu kompetencji językowych oraz punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wynik sprawdzianu kompetencji językowych zostanie ogłoszony do 9 czerwca 2017 do godz. 15.00

11. W pierwszej kolejności, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani:

a. laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,

b. laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym laureaci konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych.

Nie dotyczy to kandydatów do oddziału dwujęzycznego, których dodatkowo obowiązuje postępowanie opisane w punkcie 9.

Laureaci i finaliści Olimpiady Języka Angielskiego są zwolnieni z udziału w sprawdzianie kompetencji językowych.

12. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c )dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

-oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się 13 punkty,

d) dostatecznym - przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się 2 punkty.

13. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty (w sposób określony w punkcie 11. niniejszego Regulaminu) oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

14.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym - przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym - przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

15. Tryb odwołania od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej określa art. 20zc ust. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.).

16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 ze zm.):

a) wielodzietność rodziny kandydata;
    b) niepełnosprawność kandydata;
    c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
    d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
    e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
    f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ GIMNAZJALISTY – TERMINY


Od 8 maja od godz. 10.00 do 19 maja do godz. 15.00 kandydat składa w szkole pierwszego wyboru wniosek wydrukowany z systemu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( o których mowa w punkcie 16. i 17.).


Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, przeprowadza się:

26 maja godz. 15.00 kandydat bierze udział w pisemnym sprawdzianie kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych klasy pierwszej z językiem angielskim (dotyczy tylko oddziału dwujęzycznego 1d).


Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w LO im. S. Żeromskiego składają wypełniony formularz (zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zeromski.waw.pl) w punkcie rekrutacyjnym w LO im. S. Żeromskiego w terminie od 08 do 19.05.2017 r.


Kandydaci posiadający zaświadczenie o stwierdzonej dysgrafii, dysleksji, itp. przynoszą na sprawdzian kopię zaświadczenia (poświadczoną w gimnazjum lub w poradni) wystawionego przez poradnię.

9 czerwca godz. 15.00 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych.


Od 16 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeśli nie złożyli ich w terminie do 19 maja.

Kandydaci, którzy nie przystąpili do sprawdzianu kompetencji językowych 26 maja, mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym 21 czerwca o godz. 13.00, Ogłoszenie wyników sprawdzianu przeprowadzonego w tym terminie nastąpi 22 czerwca do godz. 15.00.

Od 23 czerwca od godz. 12.00 do 28 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum, które kandydat ukończył.


Kandydaci składają kopie, o których mowa wyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski.

Do 29 czerwca do godz. 11.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.


5 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.


Od 6 lipca od godz. 10.00 do 14 lipca do godz. 12. 00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.


14 lipca do godz. 16.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.


Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia - zgodnie z harmonogramem rekrutacji uzupełniającej zawartym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.