XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność m.in. swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie(zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – Dz.U.2019 r. poz.848 oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-04-14
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-30
  1. Osobą odpowiedzialną (koordynatorem) w zakresie dostępności informacyjno – komunikacyjnej jest p. Elżbieta Kiedysz e-mail: ekiedysz@eduwarszawa.pl ; (22) 6209968
  2. Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową jest p. Mateusz Berkieta.
  3. Osobą odpowiedzialną (koordynatorem) w zakresie dostępności architektonicznej jest p. Agnieszka Lenarczyk.
  4. Szkoła dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na poziomie WCAG 2.1.
  5. Dane teleadresowe szkoły:
    XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie,
    ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa
    tel/fax: (22) 620-99-68
    e-mail: lo40.zeromski@eduwarszawa.pl
    www: https://www.zeromski.waw.pl/

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna obiektu Szkoły

  1. Wejście do budynku od strony ulicy Platynowej bez schodów (podniesiony grunt) do wiatrołapu (szklana dobudówka), co umożliwia podjazd na wózkach inwalidzkich.
  2. Na terenie szkolnym brak jest miejsc parkingowych. Są jedynie miejsca – w ograniczonej ilości do 10 – postojowe dla pracowników, którzy dojeżdżają do pracy swoimi środkami transportu osobowego.
  3. W budynku pion A i B brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Wyjście na patio szkolne zostało poszerzone dla osób niepełnosprawnych.
  6. W budynku została  zainstalowana pętla indukcyjna w sekretariacie szkoły.
  7. Przy wejściu znajduje się dotykowy plan informacyjny budynku -plan tyflograficzny
  8. W budynku są oznaczenia wszystkich sal w alfabecie Brail’a dla osób niewidomych i słabowidzących oraz oznaczono schody kontrastowymi kolorami.
  9. W budynku na wejściu jest kontrola dostępu dla wchodzących/wychodzących oraz jest kontrola dostępu do niektórych pomieszczeń specjalnych.
  10. Osoby wymagające tłumacza języka migowego mogą kontaktować się z naszą szkołą poprzez tłumacza migowego on-line PJM dostępnego na stronie internetowej szkoły

Dojazd do placówki

Dojście piesze od ul. Towarowej, ul. Srebrnej, ul. Żelaznej, Alej Jerozolimskich. Przejścia dla pieszych przy pl. Zawiszy, ul. Żelaznej, ul. Srebrnej posiadają sygnalizację świetlną i dźwiękową.
Najbliższe przystanki autobusowe: Aleje Jerozolimskie (128, 157, 159, 175, 414), ul. Żelazna (157).
Najbliższe przystanki tramwajowe: Aleje Jerozolimskie (7, 9, 22, 24), ul. Towarowa (1, 22, 24).
SKM i RM (PKP Warszawa – Ochota) – bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na ul. Platynowej, parking u zbiegu ul. Chmielnej i Miedzianej.
Jest w okolicy postój taksówek – ul. Towarowa, przed Hotelem Tulip; ul. Grójecka 1/3 przed Hotelem Radison Sobieski.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Dostępność informacyjno- komunikacyjna. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli dostępu.
    Budynek XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie posiada jedno główne wejście, które jest zadaszone i nie posiada na wejściu stopni schodowych. Posiada poziom zero (pochylenie gruntu) ułatwiający dostęp dla osób niepełnosprawnych.
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
    W budynku szkoły są korytarze, schody, balustrady. Brak wind oraz platform dla niepełnosprawnych. Budynek posiada 3 kondygnacje naziemnie i 1 podziemną, do których prowadzą tylko schody.
  3. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
    Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parkingu u zbiegu ulic Chmielnej i Miedzianej z wjazdem od strony ul. Chmielnej oraz na ul. Platynowej. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych, a jedynie miejsca postojowe w liczbie 10 dla pracowników dojeżdżających do pracy z odległych miejsc zamieszkania.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
    Jest możliwy wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
  6. Każde pomieszczenie w szkole jest oznaczone w alfabecie Brail’a dla osób niewidomych i słabowidzących. 
  7. W sekretariacie szkoły jest pętla indukcyjna www.tumozesz.pl
  8. Przy wejściu do budynku znajduje się plan tyflograficzny.
  9. Na stronie internetowej szkoły zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego PJM
  10. Dostępny jest łatwy tekst do czytania ETR oraz  nagranie informacji w polskim języku migowym o działalności jednostki PJM
  11. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak wyszukiwarki i opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
  2. Niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach / podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
  3. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
  4. W stosunku do strony (https://www.zeromski.waw.pl/) przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano w tym celu z dostępnego narzędzia do oceny strony: TEST – European Intern Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa (https://www.zeromski.waw.pl/) spełnia wymagania w 99,04%.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

  1. Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabowidzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony .
  2. Istnieje możliwość zmiany wielkości liter za pomocą ikon: A, AA, AAA.
  3. Osoby umieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  4. Dokładamy starań aby grafika i zdjęcia w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niedowidzących i słabowidzących oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  5. Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Skróty klawiaturowe

  • FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
    • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  • OPERA
    • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
    • [-] aby pomniejszyć widok

Procedura wnioskowa i skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/

Dyrektor Szkoły:
(-) Anna Szczepańska-Filipp

Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-30

Raport o stanie dostępności GUS link
Plan działań na rzecz poprawy dostępności 2020-2021 link
Plan działań na rzecz poprawy dostępności 2021-2022 link
Plan działania XL LO na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021 – 2022 link
Diagnoza dla XL LO link
Schemat harmonogramu 2021-2022 link
Plan ramowy. Kierunki działań na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2030 link