W naszej szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.

Od roku szkolnego 2023/2024 Rzecznikiem Praw Ucznia jest Daria Muras 3c

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności: 

  1. znajomość prawa oświatowego, a w szczególności Statutu Szkoły
  2. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w Szkole, w tym informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
  3. przedstawianie raz do roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej raportu z przestrzegania praw ucznia w szkole, bez ujawniania personaliów uczniów.
  4. ustala zasady kontaktu z uczniami.
  5. przyjmuje – w ustalonej formie – ewentualne skargi uczniów związane z naruszeniem ich praw i przekazuje je dyrekcji;
  6. występuje w imieniu uczniów, chroniąc ich prawa oraz podejmuje się mediacji w spornych sprawach między uczniami a nauczycielami lub dyrekcją Szkoły.

Rzecznik ma prawo do: 

  1. niezależności w sprawowaniu swojej funkcji w ramach obowiązujących przepisów;
  2. reprezentowania interesów uczniów, których sprawy są rozpatrywane podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  3. zapoznania się ze stanowiskiem stron konfliktu;
  4. wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia.

Rzecznik podejmuje działanie na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.