III edycja Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego POLIMERAZA dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa mazowieckiego

Wyniki etapu wojewódzkiego 2023/2024

KONKURS Biologiczny „Polimeraza” 2024

adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, których siedziba znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

Organizatorem Konkursu jest XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa

tel. +48 22 620 99 68

Kontakt z organizatorami konkursu: polimeraza@zeromski.waw.pl

Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs znajdował się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w 2022 r. i 2023 r. (dotyczy zawodów organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej). POLIMERAZA została ponownie zgłoszona do w/w wykazu – mamy nadzieję na wpis również w nowym załączniku obowiązującym w roku 2024. 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie pocztą (tradycyjną) na adres:
XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie, ul. Platynowa 1
00-808 Warszawa,
z dopiskiem „KONKURS –POLIMERAZA”.
O terminie wpłynięcia zgłoszenia do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 16 lutego 2024 r.

Polimeraza 2024 – RegulaminPobierz
POLIMERAZA – Załącznik nr 1PDF / DOCX
POLIMERAZA – Załącznik nr 2PDF
POLIMERAZA – Załącznik nr 3PDF / DOCX