REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w liceum pozostaną wolne miejsca, dyrektor liceum przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
Wnioski o udział w Rekrutacji Uzupełniającej można składać do 03.08.2022:
– w wersji papierowej w sekretariacie szkoły, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00
– w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany plik pdf) na adres: rekrutacja@zeromski.waw.pl.

We wniosku kandydat wskazuje maksymalnie 2 oddziały, do których chciałby zostać przyjęty w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
WNIOSEK DO REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ: wniosek

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE w REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2022/23:

1A fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 171.85
1B biol-chem (ang-niem*,hisz*,fra) 171.85
1C biol-chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 172.75
1D chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 168.15
1E hist-pol-wos (ang-hisz*,niem*,fra) 183.51
1F geogr-ang-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 169.1

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/23

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji do klas pierwszych XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi na rok szkolny 2022/23 zostaną opublikowane 20.07.2022 o godz.14:00.

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się poprzez system Vulkan logując się na konto kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w siedzibie szkoły o godz. 14.00.

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

W dniach 21.07.2022 – 27.07.2022 kandydaci zakwalifikowani do XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi POTWIERDZAJĄ WOLĘ NAUKI SKŁADAJĄC:

– oryginały  świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
– wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusz rekrutacyjny ucznia;
– 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i symbolem klasy).

Uwaga: Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Punkt rekrutacyjny jest czynny:

21.07.2022 – 27.07.2022 W DNI ROBOCZE w godz. 9:00-15:00.

28.07.2022 Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy osób przyjętych w siedzibie szkoły.

ZMIANY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. Kandydaci mogą wprowadzać zmiany we wcześniej złożonych wnioskach lub składać wnioski, jeżeli z przyczyn losowych nie zrobili tego na wcześniejszym etapie.
Aby dokonać zmian we wniosku:
1. Rodzic wysyła prośbę o anulowanie wniosku na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl
2. po otrzymaniu informacji o odblokowaniu wniosku rodzic wycofuje go poprzez zakładkę „Złóż wniosek” w systemie rekrutacji
3. wprowadza zmiany i składa wniosek ponownie (preferowana wersja elektroniczna. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek papierowy osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej).

PRZYJMOWANIE KOPII ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.

Kandydaci składają od 24.06.2022r w szkole pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa.

Od 8.07.2022 r kandydaci uzupełniają dokumentację o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ze względów organizacyjnych prosimy o dostarczenie świadectwa jak najwcześniej.

Na kopiach powinny znaleźć się:
– okrągła pieczęć szkoły
– podpisane potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”
– pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są tylko osiągnięcia i konkursy poprawnie wpisane na świadectwie (zawierające nazwę konkursu, rok oraz zajęte miejsce).

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych składają dodatkowo kopię zaświadczenia o zdobytym tytule.

II termin SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Informujemy, że II termin sprawdzianu kompetencji językowych dla Kandydatów do XL Liceum Ogólnokształcącego, którzy z przyczyn losowych/uzasadnionych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie głównym i zgłosili ten fakt Komisji Rekrutacyjnej, odbędzie się

24.06.2022 (piątek) o godzinie 13:00, w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie ul. Józefa Bema 76

Prosimy o wcześniejsze przybycie – przynajmniej 15 minut przed sprawdzianem (około 12:45).

Kandydat powinien mieć przy sobie:

– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– NUMER wniosku z systemu rekrutacji lub numer PESEL,

– PRZYBORY DO PISANIA.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów. W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w elektronicznym systemie rekrutacji do dnia 07.07.2022 do godziny 15:00.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Termin sprawdzianu – piątek 3.06.2022 godz.9.30

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie – rejestracja od godziny 8:45.

Kandydat powinien mieć przy sobie:
– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– NUMER wniosku z systemu rekrutacji (lub numer pesel),
– PRZYBORY DO PISANIA (długopis z czarnym wkładem).

Czas trwania sprawdzianu to 120 min.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w elektronicznym systemie rekrutacji do dnia 15.06.2022 do godziny 15:00.

Wgląd do prac jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową na adres rekrutacja@zeromski.waw.pl. Wglądy będą odbywały się w wyznaczonym przez szkołę terminie, w dniach 24 – 28 czerwca 2022.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

Termin sprawdzianu: 3 czerwca 2022 (piątek) o godzinie 9:30

Uwaga: Osoby, które z przyczyn losowych nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie 3 czerwca powinny przed egzaminem zgłosić ten fakt mailowo rekrutacja@zeromski.waw.pl.
Dodatkowy termin sprawdzianu: 24.06.2022. godz. 13:00.

– Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów. W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).

– Wyniki sprawdzianu zostaną opublikowane w systemie rekrutacji do 14.06.2022 (do 8.07.2022 w przypadku terminu dodatkowego).

– Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty. Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających uzyskany tytuł na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl.

Rekrutację do Liceum wspomaga elektroniczny system rekrutacji

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się drogą elektroniczną.

– Zaleca się wysyłkę elektroniczną wniosku przez e-PUAP bezpośrednio z systemu. Wtedy nie składa się w szkole  wniosku w wersji papierowej (wyjątkowo, w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w wersji elektronicznej można złożyć wniosek w szkole w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00).

– Wniosek należy wygenerować i przesłać drogą elektroniczną/złożyć wraz z wymaganymi załącznikami tylko w szkole pierwszego wyboru (szkole najbardziej preferowanej). Prosimy o wpisanie w formularzu pełnych danych kontaktowych (numer telefonu, adres mailowy) przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.

Poświadczeniem poprawności złożonego wniosku jest zatwierdzenie go w systemie przez Komisję Rekrutacyjną.

Terminy składania wniosków

od 16 maja do 30 maja 2022 r. do oddziału dwujęzycznego

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do oddziałów ogólnych

UWAGA KANDYDACI: po 30 maja 2022 nie będzie możliwości dopisania do listy preferencji klas dwujęzycznych.

Adres do korespondencji związanej z rekrutacją: rekrutacja@zeromski.waw.pl