Uczniowska Rada Samorządu

Do zadań podstawowych rady uczniowskiej Samorządu, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas należy:

*rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli;

*kształtowanie umiejętności zespołowego działania;

*przedstawianie Dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb uczniów;

*współpraca z władzami szkoły w zakresie zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki oraz organizowania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

*organizowanie samopomocy – pomocy koleżeńskiej koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce;

zapobieganie konfliktom między uczniami, uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub bezpośrednio Dyrektorowi szkoły;

*dbanie o dobre imię i honor szkoły;

*udział w uroczystościach szkolnych i państwowych oraz ich organizowanie.