Skład  Samorządu Uczniowskiego 2021/2022

Maja Mantey 2b Przewodnicząca

Maja Kończak 2c Zastępca przewodniczącej

 Maksymilian Małecki 2e Sekretarz

 Zofia Święcka 2b   Skarbnik

Sanda Jastrzębska 2b Rzecznik Praw Ucznia

https://www.instagram.com/zeromxllo/

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest:

Artur Łukaszewski

 2021/2022

 Przewodnicząca sekcji artystycznej:

Maja Antoniak 3a

Przewodniczący sekcji technicznej:

Jędrzej Zgoda 3a  

Przewodniczący sekcji sportowej:

Tymon Zadara 2a  

Przewodniczący sekcji muzycznej:

Karol Samsel 2d

Uczniowska Rada Samorządu

Do zadań podstawowych rady uczniowskiej Samorządu, którą tworzą wszyscy Przewodniczący klas należy:

*rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli;

*kształtowanie umiejętności zespołowego działania;

*przedstawianie Dyrektorowi szkoły opinii i potrzeb uczniów;

*współpraca z władzami szkoły w zakresie zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki oraz organizowania w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych;

*organizowanie samopomocy – pomocy koleżeńskiej koleżankom i kolegom mającym trudności w nauce;

zapobieganie konfliktom między uczniami, uczniami a nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub bezpośrednio Dyrektorowi szkoły;

*dbanie o dobre imię i honor szkoły;

*udział w uroczystościach szkolnych i państwowych oraz ich organizowanie.

Zadania na rok szkolny 2021/2022

Organizacja ŻUK – Żeromski Usłany Koncertami,

Relacjonowanie wydarzeń szkolnych w mediach społecznościowych,

Współpraca z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną,

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, 

Promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia.