REKRUTACJA 2023/2024

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2023/2024

Listy kandydatów przyjętych do szkoły  oraz liczba wolnych miejsc w poszczególnych klasach  zostaną opublikowane

27.07.2023. o godz. 14:00

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w liceum pozostaną wolne miejsca, dyrektor liceum przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest w szkole bez udziału systemu Vulkan, zgodnie z zasadami rekrutacji zasadniczej.

Aby wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej należy złożyć wniosek rekrutacyjny: dostępny w zakładce Rekrutacja/Dokumenty do pobrania.

We wniosku kandydat: wskazuje maksymalnie  2 oddziały, do których chciałby zostać przyjęty w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.   

Wypełniony i podpisany wniosek o udział w Rekrutacji uzupełniającej  można składać:

do 02.08.2023 do godz. 15:00

– drogą elektroniczną:  zeskanowany do  pliku pdf na adres:   rekrutacja@zeromski.waw.pl (forma preferowana)

lub

– w sekretariacie szkoły w godzinach 9:00 – 14:00 w dni robocze.

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK  SZKOLNY 2023/24

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji  do klas pierwszych XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2023/24 zostaną opublikowane  21.07.2023 o godz.12:00.

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się poprzez system Vulkan logując się na konto kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w siedzibie szkoły o godz. 12.00.

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

DOKUMENTY DO POBRANIA

W dniach 21.07.2023 – 26.07.2023  kandydaci zakwalifikowani do XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego POTWIERDZAJĄ WOLĘ NAUKI składając:

 • oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 • wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna  prawnego kwestionariusz osobowy ucznia;
 • zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i symbolem klasy).

Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Punkt rekrutacyjny jest czynny:

21.07.2023  w godz. 12:00 – 15:00

24.07.- 26.07.2022  w godz. 9:00-15:00.

27.07.2023 Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy osób przyjętych do szkoły.

PRZYJMOWANIE KOPII ŚWIADECTW I ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.

kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Ze względów organizacyjnych (weryfikacja osiągnięć i przyznawanie punktów) prosimy o dostarczenie kopii  świadectwa jak najwcześniej i późniejsze uzupełnienie dokumentacji o kopię zaświadczenia (od 06.07.2023r.).

Kandydatów ze szkół spoza Warszawy oraz ze szkół niepublicznych prosimy o uzupełnienie swoich ocen w systemie rekrutacji.

Na kopiach powinny znaleźć się:

 • okrągła pieczęć szkoły;
 • pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby;
 • podpisane potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”.

W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są tylko osiągnięcia i konkursy poprawnie wpisane na świadectwie (nazwa konkursu, rok oraz zajęte miejsce).

Laureaci  i finaliści olimpiad oraz laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych składają dodatkowo kopię zaświadczenia o zdobytym tytule.

Punkt rekrutacyjny w szkole jest czynny:

23.06.2023 r.  w godz. 12:00 – 15:00

26.06.2023 do 12.07.2023 r.  w. godz. 10.00 – 15:00  (w dni robocze)

Komisja rekrutacyjna weryfikuje  zapisy w systemie z dostarczoną dokumentacją i zatwierdza liczbę uzyskanych punktów. Kandydat może sprawdzić stan swojego wniosku oraz liczbę przyznanych punktów  w systemie rekrutacji.

ZMIANY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.

 Kandydaci mogą wprowadzać zmiany we wcześniej złożonych wnioskach lub składać wnioski, jeżeli z przyczyn losowych nie zrobili tego na wcześniejszym etapie.

Aby dokonać zmian we wniosku złożonym elektronicznie:

 • rodzic (opiekun prawny) kandydata wysyła prośbę o anulowanie wniosku na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl 
 • po otrzymaniu informacji o odblokowaniu wniosku rodzic wycofuje  go (składając podpis elektroniczny) poprzez zakładkę „Złóż wniosek” w systemie rekrutacji
 • rodzic wraz z kandydatem wprowadzają zmiany i składają wniosek ponownie (preferowana wersja elektroniczna).

Aby wprowadzić zmiany we wniosku złożonym w wersji papierowej należy zgłosić się osobiście do Punktu Rekrutacyjnego w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.  Wniosek zostanie wycofany, będzie można go modyfikować i ponownie złożyć (w wersji papierowej lub elektronicznie).

II termin SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Informujemy, że II termin sprawdzianu kompetencji językowych

dla Kandydatów do XL Liceum Ogólnokształcącego, którzy z przyczyn losowych/uzasadnionych  nie przystąpili do sprawdzianu w terminie głównym i zgłosili ten fakt Komisji Rekrutacyjnej

odbędzie się 23.06.2023 (piątek) o godzinie 13:00

Prosimy o wcześniejsze  przybycie –około 12:45.

Kandydat powinien mieć przy sobie:

– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– NUMER wniosku z systemu rekrutacji lub numer PESEL,

– PRZYBORY DO PISANIA.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.  W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w elektronicznym systemie rekrutacji do  dnia 06.07.2023 do godziny 15:00.

Wgląd do prac jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową na adres rekrutacja@zeromski.waw.pl Wglądy będą odbywały się w wyznaczonym przez szkołę terminie, w dniach 7-10 lipca  2023.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego odbędzie się

2 czerwca 2023 (piątek) o godzinie 10:00.

Kandydaci zgłaszają się na sprawdzian kompetencji językowych do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny mają na najwyższym miejscu listy preferencji.

Lista uczestników sprawdzianu generowana jest automatycznie z systemu rekrutacji.

Osoby, które z przyczyn losowych nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie 2 czerwca powinny przed egzaminem zgłosić ten fakt mailowo rekrutacja@zeromski.waw.pl.

Dodatkowy termin sprawdzianu:  23.06.2023. godz. 13:00.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów.  W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).

Wyniki sprawdzianu zostaną opublikowane w systemie rekrutacji do 13.06.2023 (do 6.07.2023 w przypadku terminu dodatkowego).

Ze sprawdzianu zwolnieni są  laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty. Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających uzyskany tytuł na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl.

Prosimy o wcześniejsze przybycie. Od godziny 9:30 będzie można zajmować miejsca w wyznaczonych salach.

Kandydat powinien mieć przy sobie:

– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– NUMER wniosku z systemu rekrutacji (lub numer pesel),

– PRZYBORY DO PISANIA (długopis z czarnym wkładem).

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Kandydaci, szanowni Rodzice

w dniu 15 maja 2023 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do klas pierwszych.

Wniosek należy wypełnić w systemie rekrutacji obejmującym wszystkie szkoły publiczne prowadzone przez m.st. Warszawę i część powiatów ościennych: 

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie

Prosimy o wpisanie w formularzu pełnych  danych kontaktowych  (numer telefonu, adres mailowy) przynajmniej jednego rodzica/opiekuna. 

Wniosek składamy ELEKTRONICZNIE przez system, po podpisaniu Profilem Zaufanym.

Kandydaci mogą też złożyć wydrukowany wniosek bezpośrednio w szkole w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00.

Zgodnie z art.130 ust.6a Prawo oświatowe placówka nie przyjmuje żadnych dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową.

Poświadczeniem poprawności złożonego wniosku jest zatwierdzenie go w systemie przez Komisję Rekrutacyjną.

Terminy składania wniosków

od 15 maja do 29 maja 2023 r. do oddziału dwujęzycznego

od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. do oddziałów ogólnych

UWAGA KANDYDACI: po 29 maja 2023 nie będzie możliwości dopisania do listy preferencji klas dwujęzycznych.

Adres do korespondencji związanej z rekrutacją: rekrutacja@zeromski.waw.pl

Często zadawane pytania o rekrutację do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Adres, logowanie, hasło

Gdzie znajdę elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych?

Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udostępniamy pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl

Kto zakłada konto kandydata w systemie rekrutacji?

Jeśli jesteś uczniem szkoły, którą prowadzi m.st. Warszawa, konto założy dla Ciebie Twoja szkoła. Odbierz ze szkoły login i hasło dostępu do swojego konta.

Jeśli jesteś uczniem szkoły, której nie prowadzi m.st. Warszawa, to musisz samodzielnie założyć konto w systemie. Wejdź w zakładkę „Zgłoś kandydaturę”, a następnie wprowadź swój PESEL. Po uzupełnieniu wszystkich danych system zarejestruje Twój wniosek. Wygeneruje też login kandydata, którym będziesz się posługiwać przy każdym kolejnym logowaniu.

Każdy kandydat może mieć założone tylko jedno konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

Co zrobić, jeśli zapomnę hasła do systemu rekrutacji?

Nowe hasło możesz wygenerować na kilka sposobów:

 • na stronie systemu wybierz opcję „zapomniałem hasła” (pod warunkiem, że we wniosku podany był Twój adres e‑mail),
 • w szkole macierzystej (jeśli jesteś uczniem szkoły prowadzonej przez m.st Warszawę a szkoła pierwszego wyboru nie potwierdziła jeszcze wniosku),
 • w dowolnej szkole ponadpodstawowej wymienionej we wniosku (jeśli nie jesteś uczniem szkoły prowadzonej przez m.st Warszawę a szkoła pierwszego wyboru nie potwierdziła jeszcze Twojego wniosku),
 • w szkole pierwszego wyboru (jeśli potwierdziła już wniosek).

Harmonogram

Gdzie znajdę, co kiedy mam zrobić?

Harmonogram działań kandydata zamieściliśmy:

Komunikaty o przebiegu rekrutacji zamieszczamy na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl w sekcji: Rekrutacja >> Rekrutacja po szkole podstawowej.

Oferta

Gdzie znajdę ofertę szkół ponadpodstawowych?

Ofertę zamieściliśmy:

 • na stronie elektronicznego systemu rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl,
 • na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, które prowadzi m.st. Warszawa.

Zachęcamy również do lektury informatora 2023/2024 „Wybierz szkołę dla siebie”, który zamieściliśmy na stronie: edukacja.um.warszawa.pl.

W warszawskich szkołach ponadpodstawowych działają następujące oddziały:

 • Ogólnodostępne – O [skrót w systemie],
 • Dwujęzyczne – D [skrót w systemie],
 • Wstępne – W [skrót w systemie],
 • Międzynarodowe – MM [skrót w systemie],
 • Przygotowania wojskowego – PW [skrót w systemie],
 • Sportowe – S [skrót w systemie],
 • Mistrzostwa sportowego – MS [skrót w systemie),
 • Integracyjne:
 • cześć integracyjna oddziału integracyjnego – I(i) [skrót w systemie],
 • część ogólnodostępna oddziału integracyjnego – I(o) [skrót w systemie].

Lista preferencji

Ile szkół ponadpodstawowych mogę wskazać na liście preferencji?

Możesz wskazać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Która szkoła ponadpodstawowa jest szkołą pierwszego wyboru?

Szkoła, którą wskazałeś jako pierwszą na liście preferencji, jest szkołą pierwszego wyboru. Na wydrukowanym wniosku znajduje się informacja o szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru oraz jej adres.

Co to jest grupa rekrutacyjna?

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. Niektóre szkoły podzieliły swoje oddziały na mniejsze grupy (np. ze względu na nauczane języki obce lub zawody), a inne z kilku oddziałów utworzyły jedną grupę rekrutacyjną.

Ile oddziałów lub grup rekrutacyjnych mogę wybrać?

Możesz wybrać dowolną liczbę grup rekrutacyjnych lub oddziałów.

Czy ważna jest kolejność wybieranych oddziałów lub grup rekrutacyjnych?

Przy układaniu listy preferencji ważna jest kolejność wybranych oddziałów lub grup rekrutacyjnych. Oddział lub grupa rekrutacyjna, która jest pierwsza na liście to ta, do której najbardziej chcesz się dostać. Ostatnia to ta, na której zależy Ci najmniej. Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej.

Czy mogę wybrać oddział w jednej szkole ponadpodstawowej, następnie oddział w innej szkole, a potem ponownie inny oddział w wybranej już wcześniej szkole?

Kandydat może utworzyć tzw. mieszaną listę preferencji np. wybrać oddziały 1a, 1b w Liceum Ogólnokształcącym X oraz 1a, 1b w Technikum Y i ułożyć je w następującej kolejności:

 1. Oddział 1b w Liceum Ogólnokształcącym X – szkoła pierwszego wyboru lub oddział, do którego kandydat najbardziej chce się dostać.
 2. Oddział 1a w Technikum Y.
 3. Oddział 1a w Liceum Ogólnokształcącym X.
 4. Oddział 1b w Technikum Y.

 Zasady kwalifikacji

Jaką liczbę punktów mogę uzyskać maksymalnie?

Do oddziału ogólnodostępnego możesz uzyskać maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. za wynik egzaminu ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów,
 2. za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty,
 3. za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – maksymalnie 7 punktów,
 4. za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
  1. za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty, które działają na terenie szkoły – maksymalnie 18 punktów (wykaz konkursów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym znajdziesz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie: http://www.kuratorium.waw.pl/),
  1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

Jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny, klasę wstępną, oddział międzynarodowy, dodatkowo doliczane są punkty za sprawdzian kompetencji językowych lub sprawdzian predyspozycji językowych.

Jeśli wybierzesz oddział sportowy, oddział mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, w pierwszej kolejności brane będą pod uwagę Twoje wyniki próby sprawności fizycznej.

Jeśli wybierzesz oddział ogólnodostępny, do którego przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, dodatkowo doliczane są punkty za ten sprawdzian.

Którzy kandydaci przyjmowani są w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności przyjmowani są:

 • laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu:
  • wojewódzkim
  • ponadwojewódzkim,
 • laureaci konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

Ponadto:

 • jeśli wybierzesz oddział dwujęzyczny, oddział międzynarodowy lub klasę wstępną, musisz uzyskać pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych lub predyspozycji językowych, aby wziąć udział w kwalifikacji. Warunek ten nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w oddziale o przyjęcie do którego ubiega się laureat lub finalista.

Jakie dodatkowe sprawdziany mogą być przeprowadzane w szkole w zależności od typu wybranego oddziału?

W szkole, w której prowadzone są oddziały dwujęzyczne i międzynarodowe obowiązuje sprawdzian kompetencji językowych.

W szkole, w której prowadzone są klasy wstępne, obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych.

W szkole, w której prowadzone są oddziały sportowe i mistrzostwa sportowego lub oddziały przygotowania wojskowego, obowiązuje próba sprawności fizycznej.

W niektórych szkołach, które prowadzą oddziały ogólnodostępne, może obowiązywać sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

Jakie są zasady przystępowania do dodatkowych sprawdzianów?

W oddziałach sportowych, mistrzostwa sportowego i przygotowania wojskowego wymagana jest próba sprawności fizycznej. Do próby przystąp w każdej szkole, która prowadzi takie oddziały, a którą wskażesz na liście preferencji.

W oddziałach dwujęzycznych i międzynarodowych wymagany jest sprawdzian kompetencji językowych. Sprawdzian z danego języka jest wspólny we wszystkich oddziałach, w których prowadzony jest dany język. Jeśli kandydujesz do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem kompetencji dla danego języka, to do sprawdzianu przystąp w szkole, której taki oddział został umieszczony najwyżej na Twojej liście preferencji.

W oddziałach wstępnych wymagany jest wspólny sprawdzian predyspozycji językowych. Jeśli kandydujesz do kilku oddziałów objętych wspólnym sprawdzianem predyspozycji językowych, to do sprawdzianu przystąp w szkole, której taki oddział został umieszczony najwyżej na Twojej liście preferencji.

W oddziałach ogólnodostępnych wymagany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych (np. uzdolnień plastycznych). Przystąp do sprawdzianu w każdejszkole, której taki oddział znajduje się na Twojej liście preferencji.

W jaki sposób kandydaci są kwalifikowani do oddziału lub grupy rekrutacyjnej?

O zakwalifikowaniu do oddziału lub grupy rekrutacyjnej decyduje liczba punktów, którą kandydat uzyska zgodnie z zasadami rekrutacji do danego oddziału.

Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale lub grupie rekrutacyjnej, które zostały umieszczone na jego liście preferencji. Kandydat zostanie zakwalifikowany do wskazanego na liście preferencji oddziału lub grupy rekrutacyjnej, jeśli uzyska odpowiednią liczbę punktów. Kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej.

Przykład: Jeżeli do grupy Z (jedno miejsce) kandyduje dwóch kandydatów: uczeń A z pierwszej preferencji ma 73 punkty, uczeń B z drugiej preferencji ma 89 punktów, to do grupy zostanie zakwalifikowany:

 • uczeń B (o ile nie został przyjęty do wybranej przez siebie grupy wyższej preferencji),
 • uczeń A jeśli kandydat B został przyjęty do wybranej przez siebie grupy wyższej preferencji.

Czy można zakwalifikować się do kilku oddziałów lub grup rekrutacyjnych?

Nie, kandydat może zostać zakwalifikowany tylko do jednego oddziału lub grupy rekrutacyjnej. Wniosek kandydata będzie rozpatrywany kolejno w każdym oddziale lub grupie rekrutacyjnej, które zostały umieszczone na liście preferencji. Kandydat jest kwalifikowany do oddziału/grupy rekrutacyjnej, który jest przez niego najbardziej preferowany i do którego może się zakwalifikować na podstawie uzyskanej liczby punktów (przy określonym limicie miejsc).

Przykład: Uczeń wskazał na liście preferencji 7 oddziałów lub grup rekrutacyjnych i zabrakło mu punktów do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z pierwszej preferencji. Mógłby zostać zakwalifikowany do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z drugiej, czwartej i piątej preferencji. W takiej sytuacji zostanie zakwalifikowany do oddziału lub grupy rekrutacyjnej z drugiej preferencji, ponieważ znajduje się ona najwyżej na liście preferencji kandydata.

Czy to prawda, że jeśli kandydat nie zakwalifikuje się do oddziału lub grupy rekrutacyjnej pierwszej preferencji, ma mniejsze szanse na zakwalifikowanie do oddziału lub grupy rekrutacyjnej umieszczonego na drugiej preferencji?

Nie, przydział odbywa się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez kandydata.

Przykład: Paweł i Ewa kandydują do tego samego oddziału o nazwie 1b w Technikum X, ale wybrali ten oddział w innej kolejności. Ewa umieściła oddział 1b w Technikum X jako pierwszy wybór na liście preferencji, a następnie inne oddziały. Paweł umieścił natomiast oddział 1b w Technikum X na czwartym miejscu na swojej liście preferencji. Okazało się, że obydwoje dostali się do tego samego oddziału 1b w Technikum X.

Pawłowi zabrakło punktów, aby zostać zakwalifikowanym do oddziałów umieszczonych na jego liście na trzech pierwszych pozycjach. Otrzymał jednak najwyższą liczbę punktów w oddziale 1b w Technikum X i znalazł się na pierwszym miejscu na liście zakwalifikowanych do tego oddziału. Ewa miała mniej punktów, ale wystarczająco dużo, aby znaleźć się na liście zakwalifikowanych do tego oddziału.

Czy kandydat, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego?

Tak, kandydat, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może ubiegać się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego. Taki kandydat przyjmowany jest na takich samych zasadach jak kandydaci, którzy nie posiadają orzeczenia, czyli na podstawie uzyskanej liczby punktów.

Dyrektor szkoły wybiera natomiast osoby do części integracyjnej oddziałów integracyjnych, jeśli kandydat ubiegał się o przyjęcie również do niej. Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego składa kopię orzeczenia w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, którą wskazał we wniosku.

Co zrobić, gdy w wyniku postępowania kandydat nie został zakwalifikowany do żadnego oddziału lub grupy rekrutacyjnej?

Taki kandydat może ubiegać o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej do szkół, w których po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca. Listę takich szkół ogłosimy w elektronicznym systemie w zakładce „Wolne miejsca” oraz na stronie: edukacja.warszawa.pl. Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona bez użycia elektronicznego systemu naboru.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 2022/2023:

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w liceum pozostaną wolne miejsca, dyrektor liceum przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
Wnioski o udział w Rekrutacji Uzupełniającej można składać do 03.08.2022:
– w wersji papierowej w sekretariacie szkoły, w dni robocze, w godzinach 9:00 – 15:00
– w wersji elektronicznej (zeskanowany, podpisany plik pdf) na adres: rekrutacja@zeromski.waw.pl.

We wniosku kandydat wskazuje maksymalnie 2 oddziały, do których chciałby zostać przyjęty w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.
WNIOSEK DO REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ: wniosek

MINIMALNE PROGI PUNKTOWE w REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH w roku szkolnym 2022/23:

1A fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 171.85
1B biol-chem (ang-niem*,hisz*,fra) 171.85
1C biol-chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 172.75
1D chem-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 168.15
1E hist-pol-wos (ang-hisz*,niem*,fra) 183.51
1F geogr-ang-mat (ang-hisz*,niem*,fra) 169.1

WYNIKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2022/23

Uprzejmie informujemy, że wyniki rekrutacji do klas pierwszych XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi na rok szkolny 2022/23 zostaną opublikowane 20.07.2022 o godz.14:00.

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się poprzez system Vulkan logując się na konto kandydata.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną udostępnione w siedzibie szkoły o godz. 14.00.

POTWIERDZENIE WOLI NAUKI

W dniach 21.07.2022 – 27.07.2022 kandydaci zakwalifikowani do XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi POTWIERDZAJĄ WOLĘ NAUKI SKŁADAJĄC:

– oryginały  świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
– wypełniony i podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kwestionariusz rekrutacyjny ucznia;
– 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem i symbolem klasy).

Uwaga: Jeśli kandydat nie złoży oryginałów dokumentów we wskazanym terminie, nie zostanie przyjęty do szkoły. 

Punkt rekrutacyjny jest czynny:

21.07.2022 – 27.07.2022 W DNI ROBOCZE w godz. 9:00-15:00.

28.07.2022 Szkolna Komisja Rekrutacyjna opublikuje listy osób przyjętych w siedzibie szkoły.

ZMIANY WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

Od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r. Kandydaci mogą wprowadzać zmiany we wcześniej złożonych wnioskach lub składać wnioski, jeżeli z przyczyn losowych nie zrobili tego na wcześniejszym etapie.
Aby dokonać zmian we wniosku:
1. Rodzic wysyła prośbę o anulowanie wniosku na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl
2. po otrzymaniu informacji o odblokowaniu wniosku rodzic wycofuje go poprzez zakładkę „Złóż wniosek” w systemie rekrutacji
3. wprowadza zmiany i składa wniosek ponownie (preferowana wersja elektroniczna. W wyjątkowych sytuacjach można złożyć wniosek papierowy osobiście w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej).

PRZYJMOWANIE KOPII ŚWIADECTW I WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY od 24 czerwca do 13 lipca 2022 r.

Kandydaci składają od 24.06.2022r w szkole pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectwa.

Od 8.07.2022 r kandydaci uzupełniają dokumentację o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ze względów organizacyjnych prosimy o dostarczenie świadectwa jak najwcześniej.

Na kopiach powinny znaleźć się:
– okrągła pieczęć szkoły
– podpisane potwierdzenie „za zgodność z oryginałem”
– pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

W procesie rekrutacyjnym uwzględniane są tylko osiągnięcia i konkursy poprawnie wpisane na świadectwie (zawierające nazwę konkursu, rok oraz zajęte miejsce).

Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci przedmiotowych konkursów kuratoryjnych składają dodatkowo kopię zaświadczenia o zdobytym tytule.

II termin SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Informujemy, że II termin sprawdzianu kompetencji językowych dla Kandydatów do XL Liceum Ogólnokształcącego, którzy z przyczyn losowych/uzasadnionych nie przystąpili do sprawdzianu w terminie głównym i zgłosili ten fakt Komisji Rekrutacyjnej, odbędzie się

24.06.2022 (piątek) o godzinie 13:00, w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie ul. Józefa Bema 76

Prosimy o wcześniejsze przybycie – przynajmniej 15 minut przed sprawdzianem (około 12:45).

Kandydat powinien mieć przy sobie:

– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

– NUMER wniosku z systemu rekrutacji lub numer PESEL,

– PRZYBORY DO PISANIA.

Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów. W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w elektronicznym systemie rekrutacji do dnia 07.07.2022 do godziny 15:00.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Termin sprawdzianu – piątek 3.06.2022 godz.9.30

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze przybycie – rejestracja od godziny 8:45.

Kandydat powinien mieć przy sobie:
– LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
– NUMER wniosku z systemu rekrutacji (lub numer pesel),
– PRZYBORY DO PISANIA (długopis z czarnym wkładem).

Czas trwania sprawdzianu to 120 min.

Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych zostaną ogłoszone w elektronicznym systemie rekrutacji do dnia 15.06.2022 do godziny 15:00.

Wgląd do prac jest możliwy po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową na adres rekrutacja@zeromski.waw.pl. Wglądy będą odbywały się w wyznaczonym przez szkołę terminie, w dniach 24 – 28 czerwca 2022.

Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego.

Termin sprawdzianu: 3 czerwca 2022 (piątek) o godzinie 9:30

Uwaga: Osoby, które z przyczyn losowych nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie 3 czerwca powinny przed egzaminem zgłosić ten fakt mailowo rekrutacja@zeromski.waw.pl.
Dodatkowy termin sprawdzianu: 24.06.2022. godz. 13:00.

– Sprawdzian trwa 120 minut i jest oceniany w skali 0-95 punktów. W kolejnych etapach rekrutacji do oddziału dwujęzycznego wezmą udział kandydaci, którzy uzyskają co najmniej 38 punktów (40%).

– Wyniki sprawdzianu zostaną opublikowane w systemie rekrutacji do 14.06.2022 (do 8.07.2022 w przypadku terminu dodatkowego).

– Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci oraz finaliści ogólnopolskiej olimpiady języka angielskiego oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy o Systemie Oświaty. Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających uzyskany tytuł na adres mailowy rekrutacja@zeromski.waw.pl.

Rekrutację do Liceum wspomaga elektroniczny system rekrutacji

https://warszawa.edu.com.pl/kandydat/app

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się drogą elektroniczną.

– Zaleca się wysyłkę elektroniczną wniosku przez e-PUAP bezpośrednio z systemu. Wtedy nie składa się w szkole  wniosku w wersji papierowej (wyjątkowo, w przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w wersji elektronicznej można złożyć wniosek w szkole w dni robocze w godz. 10.00 – 15.00).

– Wniosek należy wygenerować i przesłać drogą elektroniczną/złożyć wraz z wymaganymi załącznikami tylko w szkole pierwszego wyboru (szkole najbardziej preferowanej). Prosimy o wpisanie w formularzu pełnych danych kontaktowych (numer telefonu, adres mailowy) przynajmniej jednego rodzica/opiekuna.

Poświadczeniem poprawności złożonego wniosku jest zatwierdzenie go w systemie przez Komisję Rekrutacyjną.

Terminy składania wniosków

od 16 maja do 30 maja 2022 r. do oddziału dwujęzycznego

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do oddziałów ogólnych

UWAGA KANDYDACI: po 30 maja 2022 nie będzie możliwości dopisania do listy preferencji klas dwujęzycznych.

Adres do korespondencji związanej z rekrutacją: rekrutacja@zeromski.waw.pl